Người có sức khỏe, có hy vọng; và người có hy vọng, có tất cả mọi thứ.- Thomas Carlyle