“Vạt nắng bên thềm vạt nắng hoang.
Ai đi trong nắng ánh hanh vàng.
..Chờ ai mang nắng chiều nhung nhớ.
Chở nắng hanh về nhuộm tóc mai.””

Mã: 2663 Danh mục: