549.000 

Khóm Tú Cầu mềm mại
Đóa Hồng ngọt bờ môi
Tình xanh lên câu hát
Cho đời niềm khát khao.

Yêu Vội Vàng

549.000