Con người nên tin vào hôn nhân như tin vào sự bất tử của linh hồn.- Balzac